Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Dotazy z oblasti revize ICT

13.10.2021        |        15 

Dotazuji se na učebnice, které jsou pro budoucí informatiku a jsou uvedeny na vašich stránkách např. Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy – rozšíření pro víceletá gymnázia a další. Budou pouze v elektronické verzi nebo i v papírové? Kde lze zakoupit, cena?

Učebnice jsou k dispozici pouze v elektronické verzi a to na stránkách iMysleni.cz v sekci Učebnice. Učebnice byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení, spolufinancovaného Evropskou unií. Jako výstupy tohoto projektu jsou učebnice ke stažení zdarma pro širokou veřejnost.

13.10.2021        |        7 

Dobrý den, ohledně revize ICT a tzv. nové informatiky jsem někde zachytil, že by měla někde být vzorová verze ŠVP nové informatiky. Existuje něco takového a případně kde ji lze najít?

Dobrý den, vzorová ŠVP skutečně existují. Je možné je najít na stránkách iMysleni.cz, v sekci ŠVP. Zde jsou 4 verze ŠVP pro různé typy škol a jejich zázemí či potřeb: Opatrně, Progresivně, Nebojácně a Kreativně vpřed. V každém ŠVP jsou trochu jinak zaměřené. Je potřeba je projít a použít ten, který vaší škole bude nejlépe […]

26.7.2021        |        629 

Dobrý den, je možnost na II. stupni ZŠ mít dotaci IT např. 0 1 1 2 s tím, že část učiva IT v šestém ročníku je integrována do jiného předmětu (proto nemají žádnou hodinu IT)?

Dle rámcového učebního plánu v RVP ZV je hodinová dotace pro vzdělávací oblast Informatika 4 hodiny, což souhlasí s vaším návrhem hodinové dotace. V poznámkách ke vzdělávacím oblastem je uvedeno, že “ vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informatika Informační a komunikační technologie je realizován minimálně ve čtvrtém a pátém ročníku a ve všech ročnících 2. stupně základního vzdělávání.“ Pokud […]

25.6.2021        |        405 

Měl bych dotaz na výuku informatiky na 2. stupni ZŠ. Informatika se bude nejpozději od 1.9.24 učit v rozsahu min. 1-1-1-1 h/ týdně. Uvažoval jsem o rozdělení třídy na 1/2 (např. 13 a 13 žáků) a chci učit informatiku v bloku 2 hodin pro polovinu žáků jednou za 14 dnů (tzn. učit jednu skupinu v sudý týden 2 h a druhou skupinu lichý týden v počtu 2 h). Lze to realizovat? Podle kterého předpisu je případně to umožněno? Například v 6. ročníku mají žáci celkový týdenní počet hodin 30. Pokud by jsem učil informatiku v bloku 2 h 1x za 14 dnů, žáci budou mít např. v sudém týdnu jen 28 hodin a v lichém týdnu 32 hodin.

„Při konstrukci učebního plánu je nutné vycházet z Rámcového vzdělávací programu pro základní vzdělávání, který stanovuje pro šestý ročník maximální týdenní hodinovou dotaci na 30 hodin. Dále je v poznámce 13 na str. 148 RVP ZV uvedeno, že v případě nepravidelného rozvržení výuky se maximální týdenní časová dotace chápe jako průměrná. Z uvedeného plyne, že spojování výuky informatiky do […]

25.6.2021        |        22 

Chci se zeptat na rozložení disponibilních hodin na I. stupni. Měli jsme ve čtvrté třídě v přírodovědě 1+1. Jednu hodinu vezmeme na novou informatiku. Asi by to měla být ta povinná/základní. Může pak zůstat ta disponibilní, tedy 0+1? Nebo máme upravit v pátém ročníku, kde jsou 2 základní na 1+1 a tu jednu základní tedy přesunout do čtvrtého ročníku tak, aby tam byla 1 základní a ne disponibilní?

Vzhledem k tomu, že vzdělávací oblast Člověk a jeho svět musí být realizována v každém ročníku z povinné časové dotace, je vhodnější a pro případnou kontrolu srozumitelnější druhá varianta, o které píšete. Tedy 4. ročník 1 + 0 a 5. ročník 1 + 1.

11.6.2021        |        351 

Chtěla bych se zeptat, zda je možné začlenit některé z hodin ICT v našem ŠVP do jiného předmětu (např. zeměpis nebo moderní dějiny) a zároveň posílit jeho časovou dotaci. 

Toto v praxi možné není. Teoreticky byste musela v daném ročníku vytvořit úplně nový předmět, ve kterém budete plnit cíle ze dvou oblastí. Důležité je, že výstupy vzdělávací oblasti Informatika musejí být rozvrženy na druhém stupni ZŠ do všech ročníků (nejlépe rovnoměrně). Nelze tedy přesunout jen tak hodinovou dotaci pro Informatiku do jiné vzdělávací oblasti […]

1.6.2021        |        34 

Jak nejlépe uvádět novu kompetenci v ŠVP? Stačí v ŠVP v jednotlivých oblastech připojit, informace o tom, jak se v daném předmětu digitální kompetence rozvíjí. Nebo to přímo uvádět v jednotlivých tématech, jak se rozvíjí?

Kompetence a jejich rozvoj se uvádí v charakteristikách učebních předmětů. Mezi doporučenými údaji přímo ve vzdělávacím obsahu vyučovacího předmětu rozvoj kompetencí není. Škola ho zde však může uvést, jestliže chce, aby se kompetence rozvíjela například v rámci určitého tématu.

26.4.2021        |        186 

V RVP je vymezena výuka ICT do 2. období na 1. stupni. Není tedy možné zařadit ICT do 3. ročníku v rámci disponibilních hodin?

Pokud chcete začít vyučovat informatiku již od 3. ročníku a použít na ni jednu disponibilní hodinu, je to možné. Jen je nutné dodržet pravidla pro tvorbu školního učebního plánu a dodržet určené rozsahy hodin v ročnících a minimální časové dotace pro jednotlivé oblasti.

17.3.2021        |        215 

Jak je to se zavedením nové Informatiky do ŠVP s ohledem na Učební plán. Pokud nezavedeme Informatiku najednou pro všechny ročníky, je nutné vést více příloh ŠVP – Učebního plánu vzhledem k ročníkům? Pokud bychom zavedli nově Informatiku do ŠVP najednou, musí mít 9. ročníky 3. hodiny ŠVP, jestliže před tím měli do 8. ročníku celkem 3. hodiny?

Pokud nezavedete Informatiku najednou pro všechny ročníky, stačí jedna příloha ŠVP, kde bude stručně, ale jasně uvedeno, jaký náběh nového ŠVP ředitel školy určil. Není nutné dohánět veškerou informatiku, kterou žáci měli v předchozích ročnících, zvýšením počtu hodin v ročníku. V příloze zavádění nového ŠVP pak toto bude popsáno. Při zavádění nového ŠVP se žáci […]

17.3.2021        |        37 

Jako koordinátor ŠVP se na Vás obracím s prosbou o radu. Naše škola již řadu let využívá digitální technologie a to již od 1. ročníku ZŠ. Proto zvažujeme zavedení informatiky již od 1. ročníku buď formou hodiny týdně v rámci ČJ nebo vytvořením nového předmětu. Je možné vytvořit pro 1. – 3. ročník nový předmět a nazvat ho Informatika nebo zvolit jiný název. Je to vůbec přípustné?

Dobrý den, v RVP ZV není uvedeno, jak se předměty, které si škola vytvoří na základě charakteristik vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů, mají jmenovat. Pokud si škola vytvoří předměty s názvy odlišnými od vzdělávacích oborů uvedených v RVP ZV a rozdistribuuje do nich očekávané výstupy a vzdělávací obsah tak, aby byly naplněny všechny požadavky RVP […]

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798