Revize – Konzultační centrum

Dotazy z oblasti revize RVP

24.11.2021        |        103 

Chci se zeptat na časovou souslednost v souvislosti s náběhem RVP verze leden 2021. Dokument je platný od 1.9.2021. Náběh nové VO Informatika ve škole plánujeme na 1. stupni od 1.9.2022, na druhém stupni o rok později. Chci se zeptat, jak časově postupovat v případě ostatních VO, ve kterých dochází k redukci učiva na druhém stupni (například dějepis, výchova k občanství, fyzika, chemie, přírodopis, hudební výchova). Je povinností školy implementovat tyto změny do svého ŠVP k datu účinnosti, tedy k 1.9.2022? Anebo je také možnost změny odložit o rok, případně o dva? Děkuji za odpověď.

Učinnost textu upraveného RVP ZV s novou Informatikou znamená, že od tohoto data, tedy od 1. 9. 2021 mohou školy vyučovat podle ŠVP, které jsou s tímto upraveným RVP ZV v souladu. Pokud jste se rozhodli, že váš ŠVP uvedete do souladu s upraveným RVP ZV tak, abyste podle něj mohli zahájit výuku na prvním […]

10.11.2021        |        720 

V novém RVP vzhledem ke změně v oblasti ICT – Informatika je změna v časové dotaci ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět z 12 na 11 hodin. Mohu ubrat jednu hodinu prvouky ve 2.třídě nebo jsem povinna dodržet i období – tedy když přidávám hodinu Informatice ve 4. ročníku, musím tedy ubrat hodinu ve vlastivědě či přírodovědě, které spadají do 2. období jako informatika?

Hodinu prvouky, která spadá do časové dotace pro vzdělávací oblast a jeho svět, ve 2. ročníku ubrat můžete, pokud dodržíte podmínku pro tvorbu ŠVP podle kapitoly 7.2 RVP ZV (Poznámky ke vzdělávacím oblastem). A to, že vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět musí být realizován ve všech ročnících 1. stupně (časová dotace pro […]

12.10.2021        |        71 

Dobrý den, jsme škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona. Prosím odkaz na metodickou podporu speciálně pro tyto školy. V tuto dobu jsme bez jakékoliv metodické podpory, učebnic a materiálů a to jak pro pedagogy, tak pro žáky. 

Pokud se jedná o metodickou podporu pro školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s mentálním postižením a téma výuky revidované Informatiky v případě jejich žáků, metodickou podporu je možné nalézt zde: pro výuku nové Informatiky jsou mimo jiné připraveny dvě varianty konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v […]

16.9.2021        |        274 

Dobrý den, výuku dle nového RVP máme v úmyslu zahájit ve všech ročnících zároveň, a sice od 1.9. 2023 na 1. stupni a od 1.9.2024 na druhém stupni, případně na druhém stupni současně se stupněm prvním. Zajímalo by mě, jak to bude s obsahem hodin informatiky, které budou současně v několika nových ročnících a nebudou navazovat na předchozí. Např. začne současně 4. a 5. ročník nebo ročníky 2. stupně. ( V současné době máme Inf v 5. a 6. ročníku.) V ročnících, které budou mít Inf nově, tato nemusí navazovat na předchozí? Nebo se má nějak modifikovat? Děkuji.

Veškeré nesrovnalosti ohledně návazností je potřeba vyřešit v dodatku. Například budete mít v šestém ročníku programování a v sedmém budete pokračovat. Začínat s novým ŠVP budete až v sedmém. V dodatku tak zapíšete, že v určitém ročníku se bude probírat ve zkrácené (či nahuštěné verzi) učivo z šestého ročníku, protože by jinak žákům chyběla návaznost. […]

30.8.2021        |        259 

Mám dotaz ohledně ŠVP pro odborné školy. V revidovaných ŠVP už nebude organizace, forma a obsah přijímacího řízení a obsah a forma profilové části maturitní zkoušky? Z oddílu Charakteristika vzdělávacího programu byla vyškrtnuta a v jiné části jsem ji nenašla. Z tohoto oddílu byla vyškrtnuta i kapitola přístup ke vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Bude to tedy samostatná kapitola nebo přijde zařadit do jiného oddílu?

Téma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je stále Rámcovými vzdělávacími programy středního vzdělávání(RVP SV) řešeno. RVP SV uvádí v kap. 9.1 Obecné zásady tvorby ŠVP, že ŠVP bude zpracováno tak, aby vytvářelo podmínky i pro vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných. Kapitola 11.3 Rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání Systém péče o žáky […]

16.8.2021        |        376 

Mám dva dotazy ohledně revize ŠVP pro odborné školy. V revidovaných ŠVP už nebude organizace, forma a obsah přijímacího řízení a obsah a forma profilové části maturitní zkoušky? Z oddílu Charakteristika vzdělávacího programu byla vyškrtnuta a v jiné části jsem ji nenašla. Z tohoto oddílu byla vyškrtnuta i kapitola přístup ke vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Bude to tedy samostatná kapitola nebo přijde zařadit do jiného oddílu? 

Téma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je stále Rámcovými vzdělávacími programy středního vzdělávání(RVP SV) řešeno. RVP SV uvádí v kap. 9.1 Obecné zásady tvorby ŠVP, že ŠVP bude zpracováno tak, aby vytvářelo pormínky i pro vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných. Kapitola 11.3 Rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání Systém péče o žáky […]

10.6.2021        |        176 

Připravujeme revizi ŠVP na základě nového RVP. Pokud se rozhodneme snížit dotaci (v zájmu informatiky) pouze u jednoho předmětu př. dějepisu, musíme upravovat osnovy i u dalších navrhovaných předmětů, jak je uvedeno v revizi RVP 2021.

Úpravu osnov ve smyslu vašeho dotazu udělat nemusíte. To že některé očekávané výstupy byly z RVP ZV odstaněny znamená, že již nejsou ze strany státu vnímány jako závazné pro všechny základní školy. Pokud je však chcete z nějakých důvodů ve vašem ŠVP ponechat, není nutno je odtraňovat a tím měnit osnovy vyučovacích předmětů.

1.6.2021        |        32 

Jsme klasická základní škola od 1. do 9. ročníku. Máme také přípravnou třídu. Jak máme zapracovat RVP pro tuto přípravnou třídu do RVP naší základní školy. V Inspisu nelze přípravnou třídu do RVP ZV vložit. Můžeme tam RVP pro tuto přípravnou třídu vložit jako dodatek ? Případně jak to udělat ?

Přípravná třída je sice zřizovaná při základní škole, její činnost se ovšem řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Jedná se o jednu z forem naplňování povinného předškolního vzdělávání. ŠVP pro tuto třídu můžete řešit formou dodatku, nebo vytvořit samostatný ŠVP. S funkčními otázkami na systém InspIS se musíte obrátit na ČŠI.

28.5.2021        |        36 

Zajímá mě oblast minimálních výstupů. Musí být přiřazeny k dané vzdělávací oblasti? Nebo můžeme veškeré minimální výstupy jednotlivých ročníků dát do samostatné podkapitoly? Také mě zajímá, zda minimální výstupy mají mít formu tabulky nebo zda mohou být ve formě psaného textu.

Forma vydání úprav a změn je v pravomoci ředitele školy. Musí být ale zajištěna jejich jednoznačnost a zároveň srozumitelnost upraveného ŠVP. Dále je nezbytné, aby bylo zřejmé datum učinnosti změny a že změny vydal ředitel školy.

18.5.2021        |        383 

V souvislosti se změnou RVP plánujeme změnu ŠVP. Jde mi o učební plán, disponibilní hodiny apod. Když jsme před lety tvořili ŠVP, zařadili jsme do učebního plánu druhého stupně i volitelné předměty. Nyní při úpravě ŠVP bychom je rádi zrušili. Nemohu nikde najít, jak to s těmi volitelnými předměty v současné době je. MUSÍ škola mít v učebním plánu i volitelné předměty??? V učebním plánu mít tedy zařazeny jen povinné předměty, nepovinné předměty, nikoli volitelné.

V ŠVP vytvořeném v souladu s RVP ZV aktuálně není formulována povinnost školy nabízet žákům volitelné předměty.

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798