Jak to funguje?

Vyhledejte odpověď v databázi Konzultačního centra nebo položte nový dotaz pomocí formuláře.

Konzultační centrum a jeho odborníci dotaz vyhodnotí a zpracují během 5 pracovních dnů*.

* při dotazu na Národní soustavu kvalifikací je zpracovací lhůta do 10 pracovních dnů.

Následně Vám přijde e-mailem přesná odpověď na Váš dotaz a na webu Konzultačního centra zobrazíme obecnou a anonymizovanou verzi pro všechny uživatele.

Máte jakýkoliv dotaz z oblasti vzdělávání?
Pracovníci konzultačního centra jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se předškolního, základního, základního uměleckého, společného, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání.

Zeptejte se nás

Poslední zodpovězené dotazy

9.11.2022        |        486 

Dobrý den, jsem koordinátor ŠVP. Tápeme ohledně výstupů a učiva ve vlastivědě ve 4. a 5. třídě týkajících se dějin. V RVP (po škrtech) jsou pro 2. období pro oblast Člověk a jeho svět tyto výstupy:

– pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

– využívá knihovny, sbírky muzeí a galerií jako informační zdroje pro pochopení minulosti

– srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.

Když jsem porovnávala ŠVP asi dvaceti různých škol, jsou tam v rozpracovaných výstupech a následně učivu veliké rozdíly. Zhruba polovina škol se věnuje na prvním stupni historii od pravěku po současnost (mají učivo např. Nejstarší osídlení naší vlasti, způsob života Slovanů, Velká Morava, český přemyslovský stát, počátky křesťanství – Cyril a Metoděj., Český stát, Karel IV., Jan Hus- české země v době husitství. Nástup Habsburků, Marie Terezie a Josef II.) Druhá polovina škol to pojala zase jinak (Učivem např. báje, mýty, pověsti, orientace v čase a určování času, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, proměny způsobu života v našem regionu). Je pro nás jako pro málotřídní školu zásadní, jak hluboko má učivo vlastivědy zasahovat a překvapuje mě, jak veliké rozdíly mezi školami jsou. Ptám se, jestli je opravdu pouze na škole, jak tyto konkrétní výstupy z RVP pojme. Chtěla bych ujištění, že česká školní inspekce nebude kritizovat, že bychom přehled dějin na 1. stupni vypustili. 

Při tvorbě ŠVP se řídíte očekávanými výstupy, které jsou povinné. Podstatné je vzít také v úvahu charakteristiku vzdělávací oblasti, kde je uvedeno: V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. […]

1.11.2022        |        314 

Dobrý den, máme v péči mimořádně nadaného chlapce, který je nyní ve 4. třídě (má vypracováno IVP, dochází k obohacování učiva). Jeho rodiče aktuálně vznesli dotaz, zda je možné, aby jejich syn už nyní vykonal přijímací řízení na osmileté gymnázium a nastoupil tak případně na gymnázium s ročním předstihem. V praxi by to znamenalo, že by přeskočil 5. třídu. Je toto vůbec možné a pokud ano, tak jakým způsobem v takovém případě postupovat. Předem děkuji za odpověď. 

Aby žák mohl konat jednotnou přijímací zkoušku a případně být přijat na osmileté gymnázium, musí být žákem pátého ročníku ZŠ. Zákonný zástupce požádá ředitele základní školy o zařazení do vyššího (pátého) ročníku. Více postup přeřazení popisuje §30 a §31 Vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných viz níže. S […]

19.10.2022        |        341 

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem dle § 84 ŠZ – v aktuálně platném RVP je bez možnosti ucházet se o studium v případě, že uchazeč pouze prospěl ve 2. pololetí posledního maturitního ročníku – platí ŠZ ? – §84 odst. 3

Lze někde najít uváděný prováděcí právní předpis? Nám se to nepodařilo.  Podání přihlášky (obor s talentovou zkouškou nebo bez ní) – uchazeč již v termínu podání přihlášky musí mít mat. vysvědčení nebo výuční list, případně úspěšně ukončené 2. pololetí 4. ročníku nebo se může přihlásit i uchazeč posledního ročníku SŠ (koná MZ a ZZ až květen-červen) ? Stačí pak, když splní podmínky k datu zahájení studia zkráceného oboru (1.9.) stejně jako je tomu u nástavbového studia?

Možnost přihlásit se ke zkrácenému studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem ( § 84 školského zákona) mají uchazeči kteří: prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, nebo kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. Prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání […]

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798