Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
7.5.2021        |        17 

<p>Je někde stanoveno, kolik hodin volitelných předmětů musí škola do učebního plánu zařadit?</p>

<p>Počet volitelných hodin v současném RVP ZV není stanoven.</p>

28.4.2021        |        358 

V RVP ZV je u jednotlivých výstupů uvedeno učivo. Je toto všechno takto uvedené učivo povinné a musíme je veškeré zapracovat k daným výstupům v ŠVP školy? Pokud ano – rozsah (hloubku, šíři) vyučovaného si určuje škola v tematických plánech a není nikde povinně dána?

Učivo uvedené v RVP ZV je doporučené a je určeno k rozpracování do ŠVP (předmětů a ročníků, případně delších časových úseků) ve vazbě na očekávané výstupy. Výběr učiva (i rozšiřujícího učiva) a jeho zařazení provádí tvůrci ŠVP s přihlédnutím k hodinovým dotacím v učebním plánu ŠVP. Na úrovni osnov vyučovacích předmětů v konkrétním ŠVP je […]

28.4.2021        |        13 

Je možno do našeho ŠVP ve vzdělávacím oboru informatika zařadit i témata, jež nemají očekávané výstupy v RVP pro ZV? Např. v 6. ročníku – Rastrová grafika, v 8. ročníku – Vektorová grafika, v 9. ročníku – Tvorba webových stránek

ŠVP se zpracovává podle RVP, což znamená, že musí obsahovat všechny očekávané výstupy z RVP. Ale zároveň ŠVP vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky a možnosti školy. Pokud chce škola vzdělávat žáky i v oblasti rastrové a vektorové grafiky a tvorbě webových stránek, může tak učinit. Musí však […]

26.4.2021        |        119 

V RVP je vymezena výuka ICT do 2. období na 1. stupni. Není tedy možné zařadit ICT do 3. ročníku v rámci disponibilních hodin?

Pokud chcete začít vyučovat informatiku již od 3. ročníku a použít na ni jednu disponibilní hodinu, je to možné. Jen je nutné dodržet pravidla pro tvorbu školního učebního plánu a dodržet určené rozsahy hodin v ročnících a minimální časové dotace pro jednotlivé oblasti.

23.4.2021        |        125 

Prosím, poradíte mi, kde bych mohl najít anglickou verzi RVP ZV? Našel jsem pouze verzi z roku 2007, ale existuje i překlad novější verze?

V současné době není anglická verze aktuálního RVP ZV zpracována. Poslední verze anglické překladu RVP je opravdu z roku 2007.

23.4.2021        |        38 

Připravujeme revizi ŠVP na základě nového RVP. Rád bych se dotázal, kam přesně jsou přesunuty očekávané výstupy z původní informatiky tzv. kancelářský balíček Word, Excel, PowerPoint. Jsou již neočekávané? Lze je úplně vypustit? Jsou v jiném předmětu? Potřebuji jasné vyjádření k rozhodnutí jak s nimi dále pracovat. ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě V případě modifikace požádám o umístění v RVP.

Zmíněné výstupy nejsou neočekávané. Jelikož jde o dovednosti, které by měly být rozvíjeny napříč všemi předměty, byly aktualizovány a rozpracovány do digitální kompetence: Na konci základního vzdělávání žák: – ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro […]

23.4.2021        |        11 

Potřebovali bychom vědět, zda můžeme při revizi ŠVP přeřadit téma + jeho očekávané výstupy (stanovené v RVP) z jedné vzdělávací oblasti do jiné vzdělávací oblasti a vzdělávacího oboru. Konkrétně se jedná o téma Využití digitálních technologií, jehož očekávané výstupy bychom nechtěli naplnit ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, ale ve vzdělávacím oblasti Informatika. Podobně bychom chtěli ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce přesunout téma Práce s laboratorní technikou do vzdělávacího oboru fyziky nebo chemie a v rámci jednoho z těchto dvou předmětů pracovat na naplnění očekávaných výstupů.

Ano, vámi navrhované úpravy jsou možné. V RVP ZV je uvedeno: „Z jednoho vzdělávacího oboru může být vytvořen jeden vyučovací předmět nebo více vyučovacích předmětů, případně může vyučovací předmět vzniknout integrací vzdělávacího obsahu více vzdělávacích oborů (integrovaný vyučovací předmět). RVP ZV umožňuje propojení (integraci) vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, případně vzdělávacích oborů. Integrace […]

22.4.2021        |        5 

Ve stávajícím ŠVP jsme provedli změnu v TV druhé a třetí třídy (prohodili jsme učivo ve druhém pololetí obou ročníků). Chtěli bychom zachovat stávající číslo jednací, a pouze vyměnit příslušné stránky ve stávajícím ŠVP. Jak a kde v ŠVP máme tuto změnu okomentovat?

Forma úprav ŠVP vychází z kapitoly 11 RVP ZV. Pokud nechcete vydávat nový nebo upravený ŠVP pod novým jednacím číslem, máte možnost vydat dotatek k platnému ŠVP, ve kterém popíšete provedené změny a uvedete, od kdy vstupují v platnost. (Např. "Dodatek školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vydaného …. pod č.j. …. obsahuje změny …… […]

16.4.2021        |        380 

Prosím o vysvětlení, zda-li v ŠVP podle RVP ZV, může být vzdělávací oblast Člověk a svět práce zařazen na nižším gymnáziu podle vybraných vzdělávacích okruhů například do IKT, Výchovy k občanství apod. nebo musí fungovat jako samostatný předmět.

Obecně platí, že si škola stanovuje předměty dle svého uvážení, podstatné jsou očekávané výstupy v RVP, aby byly rozpracované v ŠVP, a zahrnuty v předmětech školy. Základní rámec z RVP pro Člověk a svět práce, který stanovuje postup zařazení pro do ŠVP: “Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na 2. stupni rozdělen […]

16.4.2021        |        26 

Mohla bych se prosím zeptat, jakým způsobem mohu ukončit plán pedagogické podpory, pokud již dítě vzdělávání dle PLPP nepotřebuje? A ještě bych se prosím chtěla zeptat, zda musím PLPP psát na každý školní rok zvlášť nebo stačí původní PLPP průběžně vyhodnocovat?

Právní náležitosti spojené s tvorbou, realizací a vyhodnocením plánu pedagogické podpory stanovuje vyhláška č. 27/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 10, odstavec 2. Zde je stanoveno, že škola může zpracovat plán pedagogické podpory a to v situaci, kdy pro poskytování podpůrných opatření prvního stupně nepostačuje samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání. […]

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798