2.2.2023        |        38 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co se uvádí na vysvědčení, když druhý cizí jazyk, který náš žák na základě ŠPZ neabsolvuje píše. Uvádí se tam ten předmět a jen se proškrtne? Zároveň má místo druhého cizího jazyka nasazen podle doporučení ŠPZ předmět speciálně pedagogické péče. Děkuji za odpověď. 

Pokud žák předmět Druhý cizí jazyk vůbec neabsolvuje, protože je nahrazen jiným předmětem, pak se na vysvědčení vůbec nepíše. Pro hodnocení předmětu speciálně pedagogické péče platí: Z charakteru předmětu speciálně pedagogické péče (PSPP) jako podpůrného opatření plyne, že není vhodné standardně doporučovat souhrnné hodnocení výsledků vzdělávání v tomto předmětu na vysvědčení. Souhrnné hodnocení na vysvědčení […]

17.1.2023        |        306 

Může předsedu maturitní komise vykonávat učitel praktického vyučování s 30letou praxí , který získal odbornou kvalifikaci v bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů střední školy? 

Funkci předsedy zkušební maturitní komise podle § 80 školského zákona může vykonávat ten, kdo má odbornou kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích  předmětů nebo učitele odborných předmětů střední školy, a vykonával přímou pedagogickou činnost nejméně pět let. Podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  a o změně některých zákonů, získává učitel odbornou kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích i […]

17.1.2023        |        17 

Dobrý den, prosím jaký test (a kde ho najdu) NPI zajistilo ke zjišťování jazykové úrovně dětí – cizinců v mateřské škole? Děkuji Vám.

Pro povinné předškolní vzdělání NPI ČR vytvořilo Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, které je podkladem pro poskytování jazykové podpory dětem s OMJ v mateřské škole. Při poskytování jazykové podpory by měla mateřská škola vycházet z tematických oblastí, které kurikulum obsahuje. Kurikulum obsahuje vše, co by dítě s OMJ mělo ovládnout V […]

13.1.2023        |        73 

Umělecké vzdělávání – akreditovaný kurz – termíny a nabídka

Děkujeme za dotaz, odpověď zpracováváme.

12.1.2023        |        32 

Dobrý den, pracuji jako školní speciální pedagožka a potřebovala bych znát aktuální stanovisko k tomu, které z prvních dvou podpisů zákonného zástupce ( převzetí a souhlas s IVP) v Doporučení ŠPZ pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povinné a jak k nim přistupovat. Třetí podpis je vyjádřením souhlasu s obsahem Doporučení, tam je to jasné. Prosím o informaci, popř. kde ji naleznu, či na koho se obrátit. 

• Nejdůležitější, jak správně zmiňujete, je podpis zákonného zástupce žáka, který stvrzuje souhlas s poskytováním podpůrných opatření. • Pokud má žák na Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole (dále Doporučení) ze školského poradenského zařízení (dále ŠPZ) uvedeno vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP), jedná se o podpůrné opatření (dále PO) […]

21.12.2022        |        449 

Dobrý den. Od 1. 9. 2023 budeme učit na 1. stupni podle revidovaného RVP ZV. Tato změna se týká i zavedení předmětu informatika v 4. ročníku od 1. 9. 2023? Je to tak dobře? 

Ano, od 1. 9. 2023 je výuka informatiky (s novým obsahem a navýšenou časovou dotací) na 1. stupni ZŠ dle RVP ZV 2021 povinná. Zavedení předmětu informatika od 4. ročníku je tedy v pořádku.

9.11.2022        |        927 

Dobrý den, jsem koordinátor ŠVP. Tápeme ohledně výstupů a učiva ve vlastivědě ve 4. a 5. třídě týkajících se dějin. V RVP (po škrtech) jsou pro 2. období pro oblast Člověk a jeho svět tyto výstupy:

– pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

– využívá knihovny, sbírky muzeí a galerií jako informační zdroje pro pochopení minulosti

– srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.

Když jsem porovnávala ŠVP asi dvaceti různých škol, jsou tam v rozpracovaných výstupech a následně učivu veliké rozdíly. Zhruba polovina škol se věnuje na prvním stupni historii od pravěku po současnost (mají učivo např. Nejstarší osídlení naší vlasti, způsob života Slovanů, Velká Morava, český přemyslovský stát, počátky křesťanství – Cyril a Metoděj., Český stát, Karel IV., Jan Hus- české země v době husitství. Nástup Habsburků, Marie Terezie a Josef II.) Druhá polovina škol to pojala zase jinak (Učivem např. báje, mýty, pověsti, orientace v čase a určování času, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, proměny způsobu života v našem regionu). Je pro nás jako pro málotřídní školu zásadní, jak hluboko má učivo vlastivědy zasahovat a překvapuje mě, jak veliké rozdíly mezi školami jsou. Ptám se, jestli je opravdu pouze na škole, jak tyto konkrétní výstupy z RVP pojme. Chtěla bych ujištění, že česká školní inspekce nebude kritizovat, že bychom přehled dějin na 1. stupni vypustili. 

Při tvorbě ŠVP se řídíte očekávanými výstupy, které jsou povinné. Podstatné je vzít také v úvahu charakteristiku vzdělávací oblasti, kde je uvedeno: V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. […]

1.11.2022        |        342 

Dobrý den, máme v péči mimořádně nadaného chlapce, který je nyní ve 4. třídě (má vypracováno IVP, dochází k obohacování učiva). Jeho rodiče aktuálně vznesli dotaz, zda je možné, aby jejich syn už nyní vykonal přijímací řízení na osmileté gymnázium a nastoupil tak případně na gymnázium s ročním předstihem. V praxi by to znamenalo, že by přeskočil 5. třídu. Je toto vůbec možné a pokud ano, tak jakým způsobem v takovém případě postupovat. Předem děkuji za odpověď. 

Aby žák mohl konat jednotnou přijímací zkoušku a případně být přijat na osmileté gymnázium, musí být žákem pátého ročníku ZŠ. Zákonný zástupce požádá ředitele základní školy o zařazení do vyššího (pátého) ročníku. Více postup přeřazení popisuje §30 a §31 Vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných viz níže. S […]

19.10.2022        |        366 

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem dle § 84 ŠZ – v aktuálně platném RVP je bez možnosti ucházet se o studium v případě, že uchazeč pouze prospěl ve 2. pololetí posledního maturitního ročníku – platí ŠZ ? – §84 odst. 3

Lze někde najít uváděný prováděcí právní předpis? Nám se to nepodařilo.  Podání přihlášky (obor s talentovou zkouškou nebo bez ní) – uchazeč již v termínu podání přihlášky musí mít mat. vysvědčení nebo výuční list, případně úspěšně ukončené 2. pololetí 4. ročníku nebo se může přihlásit i uchazeč posledního ročníku SŠ (koná MZ a ZZ až květen-červen) ? Stačí pak, když splní podmínky k datu zahájení studia zkráceného oboru (1.9.) stejně jako je tomu u nástavbového studia?

Možnost přihlásit se ke zkrácenému studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem ( § 84 školského zákona) mají uchazeči kteří: prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, nebo kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. Prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání […]

12.10.2022        |        183 

Dobrý den, chtěli bychom podat přihlášku na konzervatoř a na osmileté gymnázium. Je to možné a je to možné udělat na jednom formuláři? Děkuji za odpověď.

Každý uchazeč může podat až dvě přihlášky na školy s talentovými zkouškami a konzervatoře do 30. listopadu a až dvě přihlášky na školy bez talentových zkoušek do 1. března. Přihlášky na školy s talentovými zkouškami se podávají na modrém formuláři označeném, že jde o přihlášku na školy s talentovými zkouškami a konzervatoře, pro denní studium […]

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798