Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
13.10.2021        |        193 

Můj dotaz se týká podpůrného opatření 2. stupně, v kterém je žákům s neznalostí českého jazyka doporučována čeština jako další jazyk v rozsahu 3 hodiny týdně. Nemáme problém žákům toto podpůrné opatření zajistit (prostory i plně kvalifikovaného pedagoga máme). Jak však pořešit toto opatření v ŠVP? Nejedná se o předmět speciálně pedagogické péče – ve smyslu předmětu či nápravy. Můžeme utvořit v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace samostatný vzdělávací předmět Čeština jako další jazyk, který bychom nabízeli pouze žákům s tímto podpůrným opatřením? Časovou dotaci 3h týdně čerpáme z disponibilní dotace předmětu Český jazyk, žáci tedy na předmět dochází v době, kdy kmenová třída má Čj. Učební osnovy vychází z Kurikula češtiny jako dalšího jazyka pro základní vzdělávání, předmět bychom rádi slovně hodnotili. Prohledala jsem všechna metodická doporučení a nikde jsem nenalezla, jak toto opatření uplatnit vzhledem k ŠVP (učebním plán, učební osnovy). Prosím o popis možností, jakým způsobem toto podpůrné opatření ve škole realizovat a jak realizovaný způsob zanést do ŠVP. 

Čeština jako druhý jazyk není součástí RVP ZV, není ji tedy možné zařadit v ŠVP do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se vztahuje na všechny žáky.  Vzdělávání žáků s nedostatečnou znalostí češtiny (cizinci i čeští občané) je možné  propsat do kapitoly ŠVP popisující zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných […]

13.10.2021        |        14 

Dotazuji se na učebnice, které jsou pro budoucí informatiku a jsou uvedeny na vašich stránkách např. Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy – rozšíření pro víceletá gymnázia a další. Budou pouze v elektronické verzi nebo i v papírové? Kde lze zakoupit, cena?

Učebnice jsou k dispozici pouze v elektronické verzi a to na stránkách iMysleni.cz v sekci Učebnice. Učebnice byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení, spolufinancovaného Evropskou unií. Jako výstupy tohoto projektu jsou učebnice ke stažení zdarma pro širokou veřejnost.

13.10.2021        |        7 

Dobrý den, ohledně revize ICT a tzv. nové informatiky jsem někde zachytil, že by měla někde být vzorová verze ŠVP nové informatiky. Existuje něco takového a případně kde ji lze najít?

Dobrý den, vzorová ŠVP skutečně existují. Je možné je najít na stránkách iMysleni.cz, v sekci ŠVP. Zde jsou 4 verze ŠVP pro různé typy škol a jejich zázemí či potřeb: Opatrně, Progresivně, Nebojácně a Kreativně vpřed. V každém ŠVP jsou trochu jinak zaměřené. Je potřeba je projít a použít ten, který vaší škole bude nejlépe […]

12.10.2021        |        6 

Dobrý den, jsme škola zřízená podle § 16 odst. 9 zákona. Od září bude ve třídě zatím 8 žáků, ale v šesti postupných ročnících – 1.,2., 3., 6., 7., 8. Je nějaká možnost, jak děti rozdělit do dvou skupin alespoň na český jazyk? Práce se šesti ročníky je velmi náročná a individuální péče nezastupitelná. 

Možnost snížení počtu žáků ve třídě: § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb. uvádí, že třída, oddělení a studijní skupina zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že by počet žáků podle věty […]

12.10.2021        |        9 

Dobrý den, mám dotaz ohledně vhodného 2. stupně na ZŠ pro mou dceru s vývojovou dysfázií. V současné době navštěvuje ZŠ  a výuku má s asistentkou pedagoga. Bohužel tato škole má pouze první stupeň a školy s 2. stupněm v okolí, kam by spádově patřila jsou poměrně velké. Od speciálního pedagoga jsme dostali doporučení na menší školu, ideálně s menším počtem žáků ve třídách. Ale bohužel na konkrétní školu jsme doporučení nedostali. Chtěla bych tedy požádat jestli by nebyl nejaký seznam škol, které by byly pro moji dceru vhodné. 

Všechny základní školy jsou zapsány v Rejstříku škol MŠMT. Tento rejstřík je dostupný zde: https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/. Jiné informace o základních školách nemá NPI bohužel k dispozici. V Rejstříku škol je možné dohledat základní školy v požadovaném regionu a zároveň získat informace o jejich kapacitě. Další informace o tom, jak jednotlivé školy řeší případně otázku znevýhodněných žáků […]

12.10.2021        |        9 

Dobrý den, syn 16let-autista, LMD, ADHD, epilepsie v prvním ročníku Odborného učiliště zahradník zařazen na obor B, počítá se s handicap. Prosím o informaci, zda je možnost IVP pro syna se snížením nároků na naučení obsahu výuky v odborných předmětech? Zda je možnost IVP pro zjednodušení požadavků vyučujících na syna? 

Stejně jako pro žáky na základní škole platí i pro žáky na střední škole (učilišti), že jim může být na základě doporučení školského poradenského zařízení umožněno vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Návštěvu školského poradenského zařízení (zde zřejmě SPC) si zákonní zástupci vykomunikují sami. V případě odborného vzdělávání ale platí, že obsah výuky odborných předmětů se […]

12.10.2021        |        18 

Dobrý den, jsme škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona. Prosím odkaz na metodickou podporu speciálně pro tyto školy. V tuto dobu jsme bez jakékoliv metodické podpory, učebnic a materiálů a to jak pro pedagogy, tak pro žáky. 

Pokud se jedná o metodickou podporu pro školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s mentálním postižením a téma výuky revidované Informatiky v případě jejich žáků, metodickou podporu je možné nalézt zde: pro výuku nové Informatiky jsou mimo jiné připraveny dvě varianty konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v […]

12.10.2021        |        6 

Chtěla bych se zeptat, kde si mohu stáhnout aktuální verzi tiskopisu pro vytvoření IVP a PLPP. 

Aktuální podoba formuláře pro IVP je součástí přílohy novelizované vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1.1. 2021. Tato vyhláška je dostupná například zde: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

8.10.2021        |        163 

Jsme škola s 1.stupněm ZŠ. Vyžádal jsem si ŠVP v oblasti informatiky naší spádové školy pro usnadnění přechodu žáků na 2.stupeň. Ten však není v souladu s novými požadavky dle RVP. Jak mám postupovat? a) máme vyučovat to samé, co spádová škola, aby žáci byli na stejné úrovni probraného učiva informatiky? b) máme vyučovat dle upraveného ŠVP, který vytvoříme podle požadavků RVP, ale s rizikem, že naši žáci na 2.stupni budou mít jiný druh znalostí, než požaduje spádová škola, což se může negativně odrazit na jejich výsledcích?

Z textu dotazu plyne, že ŠVP spádové školy není v souladu s požadavky RVP ZV. Nezodpovídáte za to, že na jiné škole není ŠVP v souladu s RVP ZV, ale zodpovídáte za to, že vaše ŠVP v souladu je. Doporučujeme tedy postupovat tak, abyste vaše žáky vybavili digitálními kompetencemi a znalostmi a dovednostmi z oblasti […]

4.10.2021        |        170 

Naše základní škola byla zařazena na seznam škol určených pro jazykovou přípravu cizinců. Jak se má tato skutečnost zapracovat do našeho ŠVP? 

Školy pověřené jazykovou přípravou žáků-cizinců podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění vyhlášky č. 271/2021 Sb nemusí do svého ŠVP zapracovávat češtinu jako druhý jazyk. Kurikulum češtiny jako druhého jazyka plní funkci metodické podpory a není součástí RVP ZV. Pokud se škola rozhodne nabízet češtinu jako druhý jazyk v […]

Kontakt

Veronika Sováková

Garant Konzultačního centra

   +420 775 148 798